Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức được thiết kế tốt phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp sử dụng các thông tin từ các bộ phận một cách hiệu quả nhất, và từ đó giúp cho hoạt động phối hợp giữa các đơn vị được chặt chẽ và lãnh đạo điều hành tốt hơn. Cơ cấu tổ chức tốt sẽ xác định được mức độ tạo ra giá trị của các chức năng và những chức năng nào cần thiết để hỗ trợ tốt hơn cho việc đạt được mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.Phần mềm Cơ cấu tổ chức của OOC cho phép doanh nghiệp tự thiết kế cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, chức danh bắt đầu từ việc thiết lập chuỗi giá trị hoạt động của doanh nghiệp đến xây dựng, ma trận phân bổ chức năng công ty, ma trận phân bổ chức năng bộ phận và mô tả công việc cho các vị trí.

Chuỗi giá trị

● Người dùng có thể lựa chọn chuỗi giá trị mẫu theo lĩnh vực kinh doanh mà công ty đã đăng ký và điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp của mình bằng cách tạo mới, chỉnh sửa chức năng hoặc kéo thả chức năng sẵn có từ cơ sở dữ liệu gợi ý trên hệ thống nhằm xác định các chức năng cần thiết.

Cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh

● Phần mềm cho phép doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh trực tiếp trên hệ thống hoặc nhập bằng file theo mẫu nhằm tiết kiệm thời gian thiết kế.

Ma trận chức năng công ty và bộ phận

●  Phần mềm Cơ cấu tổ chức của OOC sử dụng ma trận phân bổ chức năng để giúp doanh nghiệp rà soát tính rõ ràng về việc phân giao chức năng bộ phận, chức năng của từng chức danh trong bộ phận để tránh sự chồng chéo, lặp lại.

Mô tả công việc

● Phần mềm Cơ cấu tổ chức cho phép người dùng có thể thiết kế tùy biến các nội dung trong Mô tả công việc theo nhu cầu quản lý của mỗi công ty;

● Các chức năng và nhiệm vụ được lấy tự động từ ma trận phân bổ chức năng bộ phận;

● Phần mềm cho phép chiết xuất bộ mô tả công việc để lưu trữ và chuyển giao khi cần thiết.

Với các tính năng trên, phần mềm Cơ cấu tổ chức của OOC sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi rà soát hệ thống chức năng, hệ thống chức danh, tạo sự hợp lý khi phân bổ luồng công việc của một chức năng, tạo sự chủ động cho bộ phận hay chức danh khi trách nhiệm và kết quả rõ ràng.