0963 63 60 66

Xe chuyên dụng để thu thập và số hóa dữ liệu GIS di động (Mobile mapping system) đang được Công ty Mapdas ứng dụng

Xe chuyên dụng để thu thập và số hóa dữ liệu GIS di động (Mobile mapping system)
đang được Công ty Mapdas ứng dụng

//]]>