0963 63 60 66

Giới thiệu các modules của digiiMS

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc

23/05/2019

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc
23/05/2019

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức
23/05/2019

OOC digiiCAT – Quản lý năng lực

Giới thiệu OOC digiiCAT
//]]>