Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 04 - Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành Người trình bày: Tăng Văn Khánh, Tổng Giám đốc OCD, Chủ tịch Công ty Giải pháp Công nghệ...
03/06/2019139 DownloadsDownload