Tham luận tại hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

Tham gia hội thảo khoa học "Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức", bà Nguyễn Thị Nam Phương Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Giám...
Version
Total Files1
File Size2.68 MB
Create Date09/07/2019
Last Updated09/07/2019
Download