0963 63 60 66

Giao diện phần mềm OOC

OOC cung cấp 4 file tài liệu giới thiệu về giao diện phần mềm digiMS nhằm giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan khi sử dụng, bao gồm:

  • Giao diện phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST
  • Giao diện phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT
  • Giao diện phần mềm Quản lý KPI digiiKPI
  • Giao diện phần mềm Quản lý giao việc digiiTASK

Link tải bên dưới:

https://ooc.vn/download/ooc_giao-dien-phan-mem-co-cau-chuc-digiiost/

https://ooc.vn/download/ooc_giao-dien-phan-mem-quan-ly-nang-luc-digiicat/

https://ooc.vn/download/ooc_giao-dien-phan-mem-quan-ly-hieu-qua-digiikpi/

https://ooc.vn/download/ooc_giao-dien-phan-mem-quan-ly-giao-viec-digiitask/

//]]>