Hội thảo chuyên môn: Gợi ý giải pháp nhân sự đáp ứng sự thay đổi của Bộ Luật Lao Động 2019 về thời gian làm việc và nghỉ ngơi

OOC tài trợ Hội thảo: giải pháp đáp ứng sự thay đổi của Luật Lao Động 2019

OOC tài trợ Hội thảo: giải pháp đáp ứng sự thay đổi của Luật Lao Động 2019

Rate this post

Last updated on 10/12/2023

Ngày 27/03/3021, Đại diện OOC tham dự hội thảo chuyên môn: “Gợi ý giải pháp nhân sự đáp ứng thay đổi của Bộ Luật Lao động 2019 về thời gian làm việc và nghỉ ngơi” với tư cách là nhà tài trợ.
Tại hội thảo, diễn giả PHẠM HOÀNG MINH – Phó Trưởng Phòng Pháp Chế Thanh Tra, Cục An Toàn Vệ Sinh Lao Động, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã có phần trình bày về nội dung tiền lương liên quan đến thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó là các nội dung gợi ý để xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng sự thay đổi của Bộ Luật Lao động 2019.
Chân thành cảm ơn Hiệp hội Nhân sự (HRA) đã tạo cơ hội để OOC đồng hành trong hội thảo ý nghĩ này, góp phần giúp người lao động nắm bắt và hiểu rõ những nội dung, đáp ứng những thay đổi mới nhất trong Bộ Luật Lao động hiện nay.
OOC cung cấp các Phần mềm quản lý Hồ sơ nhân sự digiiHRCore, Phần mềm Chấm công digiiTimePhần mềm tính lương digiiC&B cho phép cấu hình linh hoạt các ràng buộc của Luật Lao động mới nhất. Việc các phần mềm cho phép cấu hình linh hoạt các thông số liên quan đến luật pháp và quy định giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc sử dụng và điều chỉnh khi có sự thay đổi.
Hội thảo chuyên môn: giải pháp nhân sự đáp ứng sự thay đổi của Luật Lao Động 2019

Hội thảo chuyên môn: giải pháp nhân sự đáp ứng sự thay đổi của Luật Lao Động 2019

Nguồn: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Contact Us