0963 63 60 66

Chọn “ok” khi Bluezone muốn sử dụng Bluetooth

Chọn "ok" khi Bluezone muốn sử dụng Bluetooth

Chọn “ok” khi Bluezone muốn sử dụng Bluetooth

//]]>