0963 63 60 66

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Khách hàng vinalines
Vinalines ứng dụng mạnh công nghệ trong quản lý điều hành
28/12/2018
Phần mềm Khung Năng lực OOC - digiiCAT
Khung năng lực và Ứng dụng trong hoạt động Quản trị nhân sự
02/01/2019
Show all
đánh giá năng lực nhân viên

phần mềm đánh giá năng lực

5
(1)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: