0963 63 60 66

5S bắt đầu như một phần của “Hệ thống sản xuất của Toyota” (TPS), phương thức sản xuất được bắt đầu áp dụng bởi các nhà lãnh đạo tại Công ty Ô tô Toyota vào khoảng đầu và giữa thế kỷ 20.

5S bắt đầu như một phần của “Hệ thống sản xuất của Toyota” (TPS), phương thức sản xuất được bắt đầu áp dụng bởi các nhà lãnh đạo tại Công ty Ô tô Toyota vào khoảng đầu và giữa thế kỷ 20.

5S bắt đầu như một phần của “Hệ thống sản xuất của Toyota” (TPS), phương thức sản xuất được bắt đầu áp dụng bởi các nhà lãnh đạo tại Công ty Ô tô Toyota vào khoảng đầu và giữa thế kỷ 20.

//]]>