0963 63 60 66

Khi ứng dụng phần mềm nhân sự, từ mục tiêu của phòng ban sẽ phân xuống mục tiêu chung của nhóm, sau đó xuống cá nhân.

Khi ứng dụng phần mềm nhân sự, từ mục tiêu của phòng ban sẽ phân xuống mục tiêu chung của nhóm, sau đó xuống cá nhân.

Khi ứng dụng phần mềm nhân sự, từ mục tiêu của phòng ban sẽ phân xuống mục tiêu chung của nhóm, sau đó xuống cá nhân.

//]]>