0963 63 60 66

digiiTASK

Với digiiTASK, bạn có thể theo dõi và đánh giá sự đóng góp của từng nhân viên cho dù họ có khả năng hoạt động tốt khi tham gia nhóm hay làm việc năng xuất khi hoạt động độc lập hoặc là sự hiệu quả khi kết hợp cả hai nhân tố.

Với digiiTASK, bạn có thể theo dõi và đánh giá sự đóng góp của từng nhân viên cho dù họ có khả năng hoạt động tốt khi tham gia nhóm hay làm việc năng xuất khi hoạt động độc lập hoặc là sự hiệu quả khi kết hợp cả hai nhân tố.

//]]>