Nâng cấp phần mềm KPI cho CityLand lên phiên bản digiiTeamW

digiiTeamW

digiiTeamW

Tháng 3/2022, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC triển khai dự án Nâng cấp phần mềm KPI từ phiên bản digiiKPI lên phiên bản digiiTeamW 2022 cho Cityland Group – một tập đoàn Bất động sản hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh. Trong dự án nâng cấp phần mềm KPI này, dự kiến OOC sẽ triển khai phiên bản digiiTeamW cho Cityland với một số thay đổi đáng chú ý như: 

 • Hệ thống báo cáo và dashboard KPI có sẵn trên phần mềm digiiTeamW
 • Tích hợp với phần mềm CRM của City Land.
 • Cải tiến tốc độ phần mềm
 • Nâng cao tính linh hoạt trong phân giao chỉ tiêu giữa các cấp và liên bộ phận
 • Giao và quản lý hệ thống mục tiêu theo nhiều cấp (Tập đoàn, khối, Chi nhánh, Công ty thành viên…)
 • Quản lý theo phương pháp OKRs – Mục tiêu và Kết quả trọng yếu
 • Tự Quản lý công việc cá nhân (quản lý task)
 • Quản lý dự án cơ bản
 • Tổng hợp đánh giá toàn hệ thống
 • Cải tiến dashboard theo dõi hệ thống chỉ tiêu nhiều cấp (DN nhiều đơn vị thành viên, chi nhánh, khối, phòng, ban…)
 • Cải tiến phương pháp lập trọng số chỉ tiêu

Phần mềm digiiTeamW là phiên bản hoàn toàn mới của phần mềm KPI do OOC phát triển. Phần mềm digiiTeamW là phần mềm KPI được thiết kế theo hướng linh hoạt, giúp doanh nghiệp không chỉ quản lý được KPI mà còn có thể áp dụng các phương thức quản lý khác như OKR, dự án…

Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác – digiiTeamW

Việc nâng cấp phần mềm KPI lên phiên bản mới này sẽ giúp City Land đẩy mạnh hơn công tác quản lý KPI trong quản trị doanh nghiệp. Trước đó, OOC đã cung cấp phần mềm digiiKPI cho Cityland.

Contact Us

//]]>