0963 63 60 66

Bài phát biểu của bà Nguyễn Nam Phương tại Diễn đàn nguồn nhân lực 2019 “Open and Ready for HR Technology”

Bài phát biểu của bà Nguyễn Nam Phương tại Diễn đàn nguồn nhân lực 2019 "Open and Ready for HR Technology"

Bài phát biểu của bà Nguyễn Nam Phương tại Diễn đàn nguồn nhân lực 2019 “Open and Ready for HR Technology”

//]]>