0963 63 60 66

Giao diện thiết lập KPI và KRI cá nhân của phần mềm OOC digiiKPI, cho phép theo dõi kết quả công việc của cá nhân người lao động, từ đó phục vụ công tác quản lý nhân sự.

Giao diện thiết lập KPI và KRI cá nhân của phần mềm OOC digiiKPI, cho phép theo dõi kết quả công việc của cá nhân người lao động, từ đó phục vụ công tác quản lý nhân sự.

Giao diện thiết lập KPI và KRI cá nhân của phần mềm OOC digiiKPI, cho phép theo dõi kết quả công việc của cá nhân người lao động, từ đó phục vụ công tác quản lý nhân sự.

//]]>