0963 63 60 66

Yếu tố của môi trường kinh doanh hay môi trường nói chung là các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến tiền lương hoặc thu nhập của người lao động.

Yếu tố của môi trường kinh doanh hay môi trường nói chung là các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến tiền lương hoặc thu nhập của người lao động.

Yếu tố của môi trường kinh doanh hay môi trường nói chung là các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến tiền lương hoặc thu nhập của người lao động.

//]]>