0963 63 60 66

digiiMS

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

23/05/2019

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức
23/05/2019

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc
23/05/2019

OOC digiiCAT – Quản lý năng lực

Giới thiệu OOC digiiCAT
10/04/2019
OOC logo

Giới thiệu Phần mềm OOC digiiMS

Giới thiệu Phần mềm OOC digiiMS
27/03/2019
Quản trị nhân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị nhân lực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị nhân sự sẽ cần được chuyển mình, thay đổi từ gốc […]