0963 63 60 66

đổi mới

02/03/2018

Khái niệm về sự đổi mới và tại sao cần phải đổi mới?

Sự đổi mới (danh từ) được hiểu là: 1. Là sự giới thiệu một điều gì đó. 2. Một ý tưởng, một phương pháp hay một […]