Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent

Phần mềm quản lý tài năng:

  • So sánh kết quả đánh giá KPI và đánh giá năng lực
  • Phân loại nhân sự theo kết quả đánh giá trình bày theo mô hình 9 hộp tài năng của McKinsey
  • Cung cấp gợi ý phương hướng ứng xử với các nhóm tài năng
23/11/2022
digiiTalent

Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent

1. Giới thiệu Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent của OOC hiện thực hóa mô hình 9 hộp […]

Contact Us