Quản lý thông tin cá nhân trong phần mềm nhân sự

Quản lý thông tin cá nhân trong phần mềm nhân sự

Quản lý thông tin cá nhân trong phần mềm nhân sự

Rate this post

Last updated on 05/09/2021

Phần mềm thông tin nhân sự

Module Thông tin nhân sự là một module mang tính nền tảng trong Phần mềm quản lý nhân sự. Module thông tin nhân sự giúp cập nhật, lưu trữ các thông tin cá nhân của người lao động, bao gồm cả những thông tin liên quan đến quá trình công tác tại công ty. Thông tin nhân sự là căn cứ để thực hiện các chính sách nhân sự cũng như thực hiện các phân tích nhân sự.

Dữ liệu nhân sự trong phần mềm thông tin nhân sự có thể bao gồm nhiều thông tin:

  • Thông tin cá nhân bao gồm các tên tuổi, thông tin liên lạc, thông tin thân nhân và các thông tin khác;
  • Thông tin về công việc bao gồm các thông tin về quá trình công tác tại công ty và quá trình công tác khác;
  • Kết quả đánh giá năng lực (từ digiiCAT) và đánh giá kết quả (từ digiiKPI) qua các kỳ đánh giá
  • Thông tin về đào tạo bao gồm các thông tin về quá trình học tập và đào tạo (nội bộ hoặc học tập bên ngoài…) của nhân sự;
  • Chính sách, quy chế lương áp dụng cho nhân sự đó, quyết định lương, phụ cấp, được trích xuất từ cấu phần digiiPolicy…
  • Thông tin về bảo hiểm và thuế TNCN mà doanh nghiệp quản lý, thu chi hộ nhân sự đó.

Phần mềm thông tin nhân sự cần đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của người lao động

  • Do phần mềm thông tin nhân sự có nhiều thông tin về người lao động, yêu cầu bảo mật là bắt buộc. Việc phân quyền truy cập sẽ giúp bảo mật thông tin của người lao động, đảm bảo quyền riêng tư.

Cho phép nguời lao động truy cập thông tin cá nhân

  • Phần mềm thông tin nhân sự cần cho phép người lao động truy cập các thông tin cá nhân cũng như các thông tin liên quan đến quá trình làm việc tại công ty, các chính sách được hưởng
  • Cho phép người lao động tự cập nhật thông tin của mình. Thông tin cập nhật cần được Bộ phận nhân sự kiểm tra trước khi phê duyệt.
  • Việc truy cập thông tin cá nhân của người lao động có thể thực hiện thông qua Cổng thông tin nhân sự.

Tham khảo Phần mềm thông tin nhân sự digiiHRi của OOC.

Phần mềm quản lý digiiMS của OOC được thiết kế trên cơ sở kinh nghiệm 16 năm cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho doanh nghiệp của Công ty Tư vấn Quản lý OCD.

 

Contact Us