0963 63 60 66

Bạn có biết, có tới 40% nhân viên được phát triển trong công việc sẽ rời bỏ vị trí của họ trong năm đầu tiên? 

Bạn có biết, có tới 40% nhân viên được phát triển trong công việc sẽ rời bỏ vị trí của họ trong năm đầu tiên? 

Bạn có biết, có tới 40% nhân viên được phát triển trong công việc sẽ rời bỏ vị trí của họ trong năm đầu tiên? 

//]]>