machine leanring

11/04/2023
Ứng dụng ML và AI vào Big data

Ứng dụng của Machine Learning và AI trong Big Data

ML và AI là hai công nghệ cốt lõi trong việc xử lý Big Data. Các ứng dụng phổ biến của chúng bao gồm: dự báo […]

Contact Us