0963 63 60 66

Phần mềm BI

14/03/2019
BI là gì? Phần mềm BI - nền tảng của giải pháp KPI

BI là gì? Phần mềm BI – nền tảng của giải pháp KPI

BI là gì? BI hay Business Intelligence là các công nghệ, ứng dụng và thông lệ thu thập, tích hợp, phân tích và trình bày thông […]
//]]>