0963 63 60 66

Tài liệu giới thiệu OOC digiiMS

Các tài liệu giới thiệu về:

  • Công ty Giải pháp Công nghệ OOC
  • Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS
  • Module Đánh giá năng lực digiiCAT
  • Module Đánh giá hiệu quả công việc digiiKPI
  • Module Cơ cấu tổ chức digiiOST
  • Module Quản lý công việc digiiTASK

 

Giới thiệu Phần mềm OOC digiiMS

OOC digiiCAT – Đánh giá năng lực

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!