Bài trình bày hội thảo Số hóa quản trị

Tài liệu hội thảo Số hóa quản trị – Xu hướng và thông lệ tốt do Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải pháp Công nghệ OOC phối hợp với các đối tác tổ chức.

Các bài trình bày tập trung vào các xu hướng công nghệ trong chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp và các chức năng của quản trị doanh nghiệp.

Bài trình bày 01 – Chuyển đổi số

Bài trình bày 02 – Chuyển đổi số trong marketing

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 1

Bài trình bày 03 – Chuyển đổi số trong quản lý sản xuất – Phần 2

Bài trình bày 04 – Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự và điều hành

Bài trình bày 05 – Tổng hợp những vấn đề đặt ra và kết quả thảo luận của người tham gia hội thảo

 

 

Contact Us

//]]>