0963 63 60 66

Tài liệu giới thiệu OOC digiiMS

Hồ sơ năng lực của OOC

Giới thiệu Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

Giới thiệu Phần mềm OOC digiiMS

  1. Module Đánh giá năng lực digiiCAT

OOC digiiCAT – Quản lý năng lực

2. Module Đánh giá hiệu quả công việc digiiKPI

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc

3. Module Cơ cấu tổ chức digiiOST

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

4. Module Quản lý công việc digiiTASK

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc

Giới thiệu giao diện phần mềm

  1. Giao diện phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

OOC_Giao diện Phần mềm Cơ cấu Tổ chức digiiOST

2. Giao diện phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT

3. Giao diện phần mềm Quản lý hiệu quả digiiKPI

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Hiệu quả digiiKPI

4. Giao diện phần mềm Quản lý giao việc digiiTASK

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Giao việc digiiTASK

5. Giao diện Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

6. Giao diện Phần mềm Quản lý Thông tin nhân sự digiiHRI

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Thông tin nhân sự digiiHRI

error: Content is protected !!