0963 63 60 66

Tài liệu giới thiệu OOC digiiMS

5
(8)

Hồ sơ năng lực của OOC

Giới thiệu Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

Giới thiệu Phần mềm OOC digiiMS

  1. Module Đánh giá năng lực digiiCAT

OOC digiiCAT – Quản lý năng lực

2. Module Đánh giá hiệu quả công việc digiiKPI

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc

3. Module Cơ cấu tổ chức digiiOST

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

4. Module Quản lý công việc digiiTASK

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc

Giới thiệu giao diện phần mềm

  1. Giao diện phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

OOC_Giao diện Phần mềm Cơ cấu Tổ chức digiiOST

2. Giao diện phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT

3. Giao diện phần mềm Quản lý hiệu quả digiiKPI

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Hiệu quả digiiKPI

4. Giao diện phần mềm Quản lý giao việc digiiTASK

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Giao việc digiiTASK

5. Giao diện Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

6. Giao diện Phần mềm Quản lý Thông tin nhân sự digiiHRI

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Thông tin nhân sự digiiHRI

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!