0963 63 60 66

Tài liệu giới thiệu OOC digiiMS

Hồ sơ năng lực của OOC

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

  1. Module Đánh giá năng lực digiiCAT
  2. Module Đánh giá hiệu quả công việc digiiKPI
  3. Module Cơ cấu tổ chức digiiOST
  4. Module Quản lý công việc digiiTASK

 

Giới thiệu Phần mềm OOC digiiMS

OOC digiiCAT – Quản lý năng lực

OOC digiiKPI – Đánh giá hiệu quả công việc

OOC digiiOST – Cơ cấu tổ chức

OOC digiiTASK – Quản lý Công việc

 

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!