0963 63 60 66

“ Lời khen chẳng tốn một xu, nhưng nhiều người sẵn sàng trả giá cao cho nó” – William Arthur Ward.

“ Lời khen chẳng tốn một xu, nhưng nhiều người sẵn sàng trả giá cao cho nó” – William Arthur Ward.

“ Lời khen chẳng tốn một xu, nhưng nhiều người sẵn sàng trả giá cao cho nó” – William Arthur Ward.

//]]>