0963 63 60 66

25/03/2019
Làm sao để dịch vụ Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của kinh doanh?

Làm sao để dịch vụ Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của kinh doanh?

Đó là một trong năm câu hỏi quan trọng mà diễn giả Đoàn Đức Đề đặt ra cho 100 nhà quản lý CNTT tham dự tại […]
error: Content is protected !!