Image Web digiiCAT

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiICAT

Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT giúp gì cho các doanh nghiệp?

01
Quản lý tiêu chí đánh giá

Dễ dàng quản lý toàn bộ các bộ tiêu chí đánh giá theo nhiều kỳ/ nhiều năm một cách khoa học trên một hệ thống tập trung

02
Tiết kiệm thời gian

Hỗ trợ thực hiện theo quy trình chuẩn, phương pháp hiện đại. Tiết kiệm thời gian, nguồn lực và chi phí

03
Đánh giá linh hoạt

Đánh giá năng lực mọi lúc, mọi nơi trên cùng một hệ thống đánh giá và cùng phương thức đánh giá quy chuẩn

04
Bảo mật cao

Bảo mật chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch trong đánh giá, nâng cao hiệu quả làm việc CBNV

05
Giám sát theo thời gian thực

Dễ dàng kiểm tra, giám sát tình trạng đánh giá theo thời gian thực. Kết quả đánh giá được tính tự động và lên báo nhanh, chi tiết

06
Đánh giá đồng loạt

Đánh giá đồng loạt số lượng lớn nhân sự trong cùng thời điểm và địa bản khác nhau

Thiết lập tiêu chí đánh giá

 • Thiết kế bộ tiêu chí đánh giá/từ điển năng lực theo từng nhám năng lực và chuyên môn một cách dễ dàng
 • Dễ dàng mô tả hi tiết từng năng lực và mức đánh giá
 • Lựa chọn năng lực cho vị trí và đặt chuẩn năng lực nhanh chóng
Thiết lập tiêu chí đánh giá​

Thiết lập đợt đánh giá

Tạo đợt đánh giá linh hoạt

 • Tên đợt đánh giá
 • Thời gian đánh giá
 • Khung năng lực áp dụng
 • Quy ước tính điểm
 • Phương pháp đánh giá và trọng số

Dễ dàng chọn nhân sự vào đợt đánh giá 

Quản lý danh sách nhân sự đánh giá và được đánh giá

Thiết lập đợt đánh giá​

Đánh giá năng lực

Quản lý danh sách đánh giá và ủy quyền đánh giá linh hoạt

 • Ủy quyền đánh giá dễ dàng
 • Quản lý chi tiết danh sách nhân sự cần đánh giá và tự động báo cáo tình trạng đánh giá từng người

Thao tác và giao diện đánh giá đơn giản

 • Tự động tính điểm năng lực và tỷ lệ đạt chuẩn năng lực ngay khi đánh giá từng năng lực của nhân sự
Đánh giá năng lực​

Giám sát đợt đánh giá

Giám sát quá trình đánh giá của các bộ phận

 • Giám sát quá trình đánh giá của từng bộ phận, nhân sự đánh giá
 • Tự động cảnh báo tình trạng đánh giá của người đánh giá và mức độ đáp ứng năng lực của nhân sự được đánh giá
Giám sát đợt đánh giá​

Khai thác báo cáo

Tạo báo cáo linh hoạt theo các tiêu chí

 • Báo cáo tự động ngay khi hoàn thành đánh giá
 • Báo cáo chi tiết theo năng lực, theo nhóm năng lực, cấp quản lý, vị trí, từng nhân sự
Khai thác báo cáo​

Thiết lập quy chế đánh giá

Thiết lập quy chế đánh giá và cảnh báo theo quy chế 

 • Doanh nghiệp linh hoạt trong thiết lập mức và quy chế đánh giá xếp loại A, B, C cho đơn vị cá nhân
 • Linh hoạt trong thiết lập ngưỡng quan trọng KPI cá nhân so với bộ phận 
 • Dựa theo quy chế, hệ thống tự động sắp xếp loại và cảnh báo trường hợp không đúng quy chế 

Thiết lập nhóm mục tiêu linh hoạt 

 • Linh hoạt, chủ động thiết lập và áp dụng các phương pháp, tạo các mục tiêu theo từng phương pháp

Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh
với phần mềm digiiMS!

Phone
Zalo
Phone
Zalo