0963 63 60 66

Tài liệu

5
(6)

Những tài liệu có thể download của OOC, bao gồm tài liệu Giới thiệu Công ty và Giải pháp digiiMS, các tài liệu hội thảo hoặc tài liệu chuyên môn khác và Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi.

Quý khách hàng có thể bấm vào các đường link dưới đây để download tài liệu cụ thể.

 

Tài liệu giới thiệu OOC digiiMS

Tài liệu hội thảo Số hóa Quản trị

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!