Tài liệu

Rate this page

Last updated on 06/12/2022

Những tài liệu có thể download của OOC, bao gồm tài liệu Giới thiệu Công ty và Giải pháp digiiMS, các tài liệu hội thảo hoặc tài liệu chuyên môn khác và Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi.

Quý khách hàng có thể bấm vào các đường link dưới đây để download tài liệu cụ thể.

 

Tài liệu giới thiệu OOC digiiMS

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi

Hồ sơ nhận diện thương hiệu OOC – OOC Brand Guildlines

Contact Us