Image Web digiiTalent

Phần mềm Quản trị Tài năng

Thiết lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

 • Thiết lập nhóm cấp (đối với các doanh nghiệp nhiều cấp độ cơ cấu)
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức công ty
 • Thiết lập Danh mục chức danh
 • Thiết lập thông tin nhân sự

Thiết lập quy chế đánh giá

 • Doanh nghiệp tự điền quy ước điểm để định nghĩa mức độ thực hiện công việc và mức độ đáp ứng năng lực theo đặc thù
Thiết lập quy chế đánh giá​

Nhập dữ liệu và phân tích tự động theo nhân sự

Doanh nghiệp nhập dữ liệu Kết quả công việc và Mức độ đáp ứng năng lực của từng nhân viên

Cơ chế nhập dữ liệu:

 • Trực tiếp trên phần mềm
 • Excel
 • Tích hợp với phần mềm đánh giá
Nhập dữ liệu và phân tích tự động theo nhân sự​

Hệ thống báo cáo Quản trị tài năng tự động

 • Hệ thống báo cáo phân tích, dự báo tự động được thiết lập, hỗ trợ nhà quản trị đưa ra các quyết định về nhân sự, lập kế hoạch và điều chỉnh chính sách
 • Có thể lọc theo các điều kiện
 • Xuất báo cáo dễ dàng
Hệ thống báo cáo Quản trị tài năng tự động​

Đồng bộ lịch làm việc

Tự động lên lịch cảnh báo đến hạn các công việc

Thiết lập quy chế đánh giá

Thiết lập quy chế đánh giá và cảnh báo theo quy chế 

 • Doanh nghiệp linh hoạt trong thiết lập mức và quy chế đánh giá xếp loại A, B, C cho đơn vị cá nhân
 • Linh hoạt trong thiết lập ngưỡng quan trọng KPI cá nhân so với bộ phận 
 • Dựa theo quy chế, hệ thống tự động sắp xếp loại và cảnh báo trường hợp không đúng quy chế 

Thiết lập nhóm mục tiêu linh hoạt 

 • Linh hoạt, chủ động thiết lập và áp dụng các phương pháp, tạo các mục tiêu theo từng phương pháp

Quản lý dễ dàng mọi hoạt động của
doanh nghiệp với digiiMS

Phone
Zalo
Phone
Zalo