Vai trò của nghiên cứu thị trường

vai trò của nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường (market research) có vai trò quan trọng