0963 63 60 66

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi của OCD và OOC, cung cấp các bài viết, chia sẻ tri thức quản lý triển khai các dự án xây dựng hệ thống quản lý hay triển khai phần mềm quản lý tại các doanh nghiệp, từ các chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ và các nhà quàn lý doanh nghiệp.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22, 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 17/2016

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!