Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi

Rate this page

Last updated on 07/01/2020

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi của OCD và OOC, cung cấp các bài viết, chia sẻ tri thức quản lý triển khai các dự án xây dựng hệ thống quản lý hay triển khai phần mềm quản lý tại các doanh nghiệp, từ các chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ và các nhà quàn lý doanh nghiệp.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 23: Chuyển đổi số trong điều hành và quản lý doanh nghiệp – Tiến tới hợp nhất và chuyên sâu

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 22, 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 17/2016

 

Contact Us