Dịch vụ Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Rate this page

Last updated on 26/04/2021

OOC cung cấp Dịch vụ Xây dựng Cơ sở dữ liệu, giúp khách hàng chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu ban đầu theo hướng số hóa, trên cơ sở dữ liệu mà khách hàng có sẵn trên giấy tờ hoặc các file dữ liệu rời rạc.

Trong dịch vụ này, OOC tư vấn giúp khách hàng xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, số hóa dữ liệu và đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu, làm nền tảng triển khai các phần mềm quản lý doanh nghiệp như Phần mềm Quản trị nhân sự, Phần mềm Quản trị Hệ thống phân phối (DSM) hay CRM.

Cơ sở dữ liệu

Database table with server storage and network in datacenter background

 

 

Contact Us