Phần mềm Quản lý Thông tin Nhân sự digiiHRCore

digiiHRCorre

Phần mềm Nhân sự Nền tảng digiiHRCore

5/5 - (3 votes)

Last updated on 07/11/2023

Tổng quan về Phần mềm Quản lý Thông tin Nhân sự digiiHRcore

Thông tin nhân sự hay hồ sơ nhân sự là những dữ liệu vô cùng quan trọng trong công tác quản trị nguồn nhân lực, cao hơn nữa, Phần mềm quản lý thông tin nhân sự là nhu cầu ngày càng cao để nâng cao hiệu quả nhân sự trong doanh nghiệp. Với kinh nghiệm gần 20 năm Tư vấn quản lý của OCD, chúng tôi thấy hiểu những khó khăn của doanh nghiệp trong công tác quản lý nhân sự. Nhu cầu tối ưu hóa công tác quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý quá trình hoạt động cũng như thực hiện các thủ tục nhân sự vô cùng cao. Tuy nhiên, những phương pháp quản lý thủ công hay sử dụng phần mềm không hiệu quả đã gây nên rất nhiều cản trở. 

Từ đó, Phần mềm Quản lý Thông tin Nhân sự digiiHRcore của OOC ra đời với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. digiiHRcore là công cụ hữu hiệu để quản lý thông tin nhân sự trong doanh nghiệp. Đây cũng là công cụ giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ tài liệu nhân sự trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, là nơi đồng bộ tập trung dữ liệu nhân sự. Dữ liệu nhân sự ngày càng được làm giàu, làm tiền đề cho hoạt động phân tích nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Tính năng chính của phần mềm Quản lý Thông tin Nhân sự digiiHRcore

Quản lý Dữ liệu và Thông tin nhân sự

 • Cập nhật, lưu trữ, tìm kiếm, truy suất dữ liệu nhân sự (thông tin nhân sự, nhân thân, thông tin tài chính, sức khỏe…)
 • Đồng bộ dữ liệu và các bản scan hồ sơ nhân sự trên cùng một phần mềm để tăng khả năng lưu trữ và truy suất
 • Theo dõi quá trình nhân sự liên quan (quá trình làm việc, bổ nhiệm, thăng tiến, hợp đồng lao động, đào tạo, thay đổi lương và chế độ…)
Phần mềm quản lý nhân sự digiiHRcore

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHRcore – Hồ sơ nhân sự

Quản lý thư viện hồ sơ

 • Lưu trữ các văn bản, hồ sơ, thông báo, quyết định liên quan đến nhân sự

Thủ tục nhân sự

 • Thực hiện các thủ tục nhân sự: lập hợp đồng lao động, thanh lý, thuyên chuyển/bổ nhiệm…
 • Thống kê, phân tích chỉ số cơ bản, lập báo cáo bộ ban ngành/nội bộ
Phần mềm Quản lý nhân sự digiiHRcore - Thủ tục nhân sự

Phần mềm Quản lý nhân sự digiiHRcore – Thủ tục nhân sự

Quản lý chính sách nhân sự

 • Tạo chính sách nhân sự, bao gồm các thông tin về đối tượng của chính sách, thời hạn hiệu lực của chính sách và cách thức tính toán các công thức trong chính sách
 • Quản lý, lưu trữ, tìm kiếm các phiên bản chính sách nhân sự dưới dạng dữ liệu quy ước, công thức tính toán, đối tượng và thời hạn hiệu lực. Một số chính sách tiêu biểu như chính sách lương, chính sách phụ cấp, chính sách ngày nghỉ, ngày lễ…

Quản lý dữ liệu chấm công, đánh giá thành tích, năng lực

 • Tích hợp với các phần mềm khác như quản lý sản xuất, CRM, DMS, giải pháp chấm công quản lý dự án hoặc các phân hệ khác của digiiHR để lấy dữ liệu về chấm công, thành tích
 • Đưa dữ liệu vào tính lương, thưởng và thành tích
Đăng ký công

Đăng ký công

Quản lý giờ làm việc, đi muộn về sớm, nghỉ phép

 • Đăng ký ca, giờ làm việc
 • Đăng ký, theo dõi, quản lý nghỉ phép của nhân sự
 • Quản lý quỹ ngày phép
Đăng ký phép

Đăng ký nghỉ phép

Thiết lập Báo cáo tự động

 • Hệ thống báo cáo tự động, trực quan, dễ dàng tùy biến 
 • Cơ chế cảnh báo chặt chẽ theo quy định của pháp luật

digiiHRcore kết xuất dữ liệu nhân sự theo nhiều tiêu chí, nhiều hình thức excel/ pdf… để lưu trữ, trình ký. Trên nền tảng web, digiiHRcore giúp DN theo dõi và quản lý nhân sự online, mọi lúc mọi nơi.

Tìm hiểu thêm các cấu phần khác của digiiMS

 

Contact Us