0963 63 60 66

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR của OOC giúp doanh nghiệp quản lý tổng thể các vấn đề về nhân sự của doanh nghiệp, bao gồm từ cơ cấu tổ chức, hồ sơ nhân sự đến đánh giá năng lực, đánh giá kết quả hay trả lương.

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR của OOC gồm các cấu phần:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!