0963 63 60 66

Phần mềm Nhân sự digiiHR

Phần mềm Nhân sự digiiHR giúp DN quản lý các vấn đề về nhân sự , gồm cơ cấu tổ chức, hồ sơ, năng lực, KPI, lương, đào tạo, tuyển dụng, phân tích, kế hoạch nhân sự, cổng thông tin nhân sự…

digiiHR là phần mềm nhân sự được thiết kế bởi các chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý nhân sự giàu kinh nghiệm của OCD. Đây là những chuyên gia đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

digiiHR cung cấp giải pháp đầy đủ, chuyên sâu về quản lý nhân sự. digiiHR cung cấp thông tin liên quan đến quản lý nhân sự cho lãnh đạo doanh nghiệp thông qua phân hệ Phân tích nhân sự và Báo cáo BI.

Phân hệ của Phần mềm Nhân sự digiiHR

Cơ cấu tổ chức

Phân hệ Cơ cấu tổ chức digiiOST giúp doanh nghiệp thiết kế cơ cấu tổ chức, phân bổ chức năng công ty về các bộ phận và vị trí và làm mô tả công việc

Quản lý thông tin nhân sự

Phân hệ Thông tin nhân sự digiiHRi có thể coi là nền tảng của Phần mềm Quản lý Nhân sự digiiHR. digiiHRI cho phép quản lý, cập nhật thông tin nhân sự, lưu trữ thông tin phục vụ công phân tích nhân sự. Phân hệ Thông tin nhân sự digiiHR cung cấp những thông tin nền tảng để thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự khác.

Quản lý năng lực nhân sự

Phân hệ Quản lý năng lực digiiCAT giúp doanh nghiệp đánh giá được năng lực nhân viên, từ đó sử dụng để tính lương hoặc phân tích phục vụ việc lập kế hoạch đào tạo hay chiến lược nhân sự của doanh nghiệp.

Quản lý KPI

Phân hệ Quản lý KPI digiiKPI giúp quản lý kết quả thực hiện công việc định kỳ của nhân viên. Ngoài ra, digiiKPI giúp quản lý các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. digiiKPI cũng cung cấp căn cứ để tính lương kết quả của nhân viên.

Quản lý đãi ngộ

Đây làm một trong những phân hệ quan trọng nhất và không thể thiếu của phần mềm quản lý nhân sự. Phân hệ này giúp quản lý một trong những hạng mục quan trọng nhất của quản lý nhân sự: tiền lương.

Phân hệ digiiC&B giúp thiết kế hệ thống lương, xếp lương, lập bảng lương hàng tháng và hoạch định quỹ lương. digiiC&B giúp giảm đáng kể thời gian lập bảng lương tháng, chi trả lương theo các hình thức khác nhau.

Kế hoạch nhân sự

Kế hoạch nhân sự digiiHRPlan – giúp doanh nghiệp lập kế hoạch nhân sự dựa trên các thông tin đầu vào về kế hoạch kinh doanh và dữ liệu trên phần mềm quản lý nhân sự. 

Quản lý Đào tạo

Phân hệ Quản lý đào tạo giúp doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo, quản lý quá trình đào tạo và kết quả đào tạo, từ đó cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác đào tạo

Tuyển dụng

Phân hệ Quản lý tuyển dụng tạo giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý quá trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng. Từ đó, phần mềm nhân sự cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác tuyển dụng của doanh nghiệp

Phân tích nhân sự

Cấu phần này cung cấp các báo cáo phân tích, các chỉ tiêu quan trọng trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Báo cáo phân tích nhân sự là đầu vào quan trọng cho kế hoạch nhân sự và các kế hoạch khác của doanh nghiệp. Phân hệ phân tích nhân sự là một phân hệ quan trọng của phần mềm quản lý nhân sự, giúp công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch nhân sự.

Cổng thông tin nhân sự

digiiPortal là Cổng thông tin nhân viên, cho phép nhân viên biết thông tin về MTCV, yêu cầu năng lực, KPI cá nhân. Cổng này cũng cập nhật các thông tin về chế độ, chính sách, lương thưởng liên quan đến bản thân, tự cập nhật các thông tin cá nhân. Cổng thông tin nhân sự chính là điểm tiếp xúc giữa nhân viên và phần mềm quản lý nhân sự.

Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của Phần mềm Quản lý digiiMS

 

error: Content is protected !!