0963 63 60 66

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR

4
(8)

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR của OOC giúp doanh nghiệp quản lý tổng thể các vấn đề về nhân sự của doanh nghiệp, bao gồm từ cơ cấu tổ chức, quản lý hồ sơ nhân sự, đánh giá năng lực, đánh giá kết quả (KPI), trả lương, quản lý đào tạo, tuyển dụng, phân tích nhân sự, lập kế hoạch nhân sự, cổng thông tin nhân sự…

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR  được thiết kế bởi các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phần mềm digiiHR hướng tới việc cung cấp một giải pháp đầy đủ, chuyên sâu về quản lý nhân sự, đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý nhân sự cho lãnh đạo doanh nghiệp thông qua phân hệ Phân tích nhân sự và Báo cáo BI.

Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR gồm các cấu phần:

  • Cơ cấu tổ chức digiiOST giúp doanh nghiệp thiết kế cơ cấu tổ chức, phân bổ chức năng công ty về các bộ phận và vị trí và làm mô tả công việc
  • Thông tin nhân sự digiiHRi có thể coi là nền tảng của phần mềm quản lý nhân sự digiiHR, cho phép quản lý, cập nhật thông tin cá nhân của người lao động, lưu trữ thông tin phục vụ công phân tích nhân sự.
  • Quản lý năng lực digiiCAT giúp doanh nghiệp đánh giá được năng lực nhân viên, từ đó sử dụng để tính lương hoặc phân tích phục vụ việc lập kế hoạch đào tạo hay chiến lược nhân sự của doanh nghiệp.
  • Quản lý KPI digiiKPI giúp doanh nghiệp quản lý kết quả thực hiện công việc định kỳ của nhân viên, bên cạnh việc quản lý các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý KPI cũng cung cấp căn cứ để tính lương kết quả của nhân viên.
  • Quản lý đãi ngộ digiiC&B giúp doanh nghiệp thiết kế hệ thống lương, xếp lương, lập bảng tính lương hàng tháng cũng như hoạch định quỹ lương hàng năm. Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B giúp giảm đáng kể thời gian lập bảng lương hàng tháng, chi trả lương theo các hình thức khác nhau.
  • Kế hoạch nhân sự digiiHRPlan
  • Quản lý đào tạo giúp doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo, quản lý quá trình đào tạo và kết quả đào tạo, từ đó cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác đào tạo
  • Quản lý tuyển dụng tạo giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý quá trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng, từ đó cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác tuyển dụng của doanh nghiệp
  • Phân tích nhân sự: cung cấp các báo cáo phân tích, các chỉ tiêu quan trọng trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp.
  • Cổng thông tin nhân sự digiiPortal: Cổng thông tin nhân sự là cổng thông tin tập trung của mỗi nhân viên, cho phép nhân viên đó có thể nắm được các thông tin về vị trí công việc và yêu cầu năng lực, KPI cá nhân của vị trí công việc đang đảm nhận, được cập nhật các thông tin về chế độ, chính sách, lương thưởng liên quan đến bản thân, tự cập nhật các thông tin nhân thân hay bằng cấp…

Tham khảo thêm

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Quản lý

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!