0963 63 60 66

Phần mềm tính lương digiiC&B

Phần mềm tính lương digiiC&B

Phần mềm Quản lý Lương digiiC&B

Phần mềm Quản lý Lương digiiC&B

Tổng quan về phần mềm tính lương digiiC&B

Phần mềm tính lương digiiC&B được xây dựng theo phương pháp 3P, liên kết chặt chẽ với các cấu phần của OOC digiiMS bao gồm Cơ cấu tổ chức, KPI và Đánh giá năng lực và Thông tin nhân sự.

digiiC&B hỗ trợ các doanh nghiệp phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Với bảng tính tự động, phần mềm tính lương digiiC&B sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên.

Sử dụng hệ thống 3P tiên tiến, hiện đại sẽ giúp DN thu hút và giữ nhân tài trong doanh nghiệp nhờ việc tạo ra sự công bằng, khuyến khích hiệu quả công việc do đãi ngộ tương xứng với đóng góp của nhân viên.

Phần mềm tính lương digiiC&B được thiết kế linh hoạt cho sử dụng, dễ dàng điều chỉnh các biến số của chính sách. Do đó, phần mềm tính lương digiiC&B giúp DN dễ dàng thiết lập hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3P hay một biến thể nào khác. Phần mềm hỗ trợ tích hợp, tự động cập nhật đầu vào và tính toán, đơn giản hóa quá trình tính toán.

Tính năng chính của phần mềm tính lương digiiC&B

  • Hoạch định quỹ lương
  • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
  • Thiết lập chính sách đãi ngộ
  • Lập bảng tính lương
  • Lập/Duyệt bảng lương tháng
  • Báo cáo tổng hợp thu nhập
  • Chi tiết thu nhập người lao động
  • Phiếu lương
  • Kết nối KPI và kết quả đánh giá năng lực
  • Kết nối Portal phần mềm tính lương

Tìm hiểu thêm về phương pháp trả lương 3P

Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của digiiMS

//]]>