0963 63 60 66

5
(15)

Phần mềm thông tin nhân sự digiiHRi

Phần mềm digiiHRI

Phần mềm digiiHRI

Phần mềm Hồ sơ nhân sự (Phần mềm thông tin nhân sự) OOC digiiHRI quản lý hồ sơ nhân sự cá nhân, tích hợp với các cấu phần khác. Cơ sở dữ liệu trong phần mềm hồ sơ nhân sự là căn cứ để cung cấp dữ liệu cho các cấu phần khác như đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả công việc, quản lý công việc hay lương 3P.

Phần mềm digiiHRI

Thông tin nhân sự

Phần mềm hồ sơ nhân sự (thông tin nhân sự) quản lý

  • Thông tin cá nhân bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, thông tin thân nhân và các thông tin khác;
  • Thông tin về công việc bao gồm các thông tin về quá trình công tác tại công ty và quá trình công tác khác;
  • Thông tin về đào tạo bao gồm các thông tin về quá trình học tập và đào tạo (nội bộ hoặc học tập bên ngoài…) của nhân sự;
  • Thông tin về kết quả đánh giá năng lực (từ digiiCAT) và đánh giá kết quả (từ digiiKPI) qua các kỳ đánh giá
  • Chính sách, quy chế lương áp dụng cho nhân sự đó, quyết định lương, phụ cấp, được trích xuất từ cấu phần digiiPolicy…
  • Thông tin về bảo hiểm và thuế TNCN mà doanh nghiệp quản lý, thu chi hộ nhân sự đó.
Báo cáo
  • Phần mềm hồ sơ nhân sự cho phép trích xuất dữ liệu của nhân sự theo nhiều tiêu chí khác nhau theo yêu cầu của người dùng

Ứng dụng điện toán đám mây, phần mềm Quản lý hồ sơ nhân sự digiiHRI giúp các DN quản lý nhân sự online mọi lúc mọi nơi. Phần mềm hồ sơ nhân sự có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và khả năng tùy biến cao sẽ là  công cụ hữu ích với các DN.

Tìm hiểu thêm về phần mềm thông tin nhân sự

Phần mềm thông tin nhân sự là gì

5 lợi ích khi sử dụng phần mềm thông tin nhân sự

9 tính năng cốt yếu của phần mềm thông tin nhân sự

Quản lý thông tin cá nhân trong phần mềm nhân sự

Lựa chọn phần mềm thông tin nhân sự phù hợp (Phần 1)

Tìm hiểu thêm về các cấu phần của digiiMS

Phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI

Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT

Phần mềm Quản lý KPI (digiiKPI)

Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 15

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!