Phân tích công việc: Khái niệm và ý nghĩa

Rate this post

Last updated on 30/09/2022

Trong các hoạt động quản lý nhân sự thì phân tích công việc là công việc vô cùng quan trọng. Vậy phân tích công việc là gì? Phân tích công việc có ý nghĩa như thế nào? OOC sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên qua bài viết dưới đây.

Khái niệm 

Phân tích công việc (Job Analysis) là quá trình thu thập các tư liệu. Ngoài ra là đánh giá có hệ thống các thông tin quan trọng. Những thông tin này có liên quan đến các công việc cụ thể trong tổ chức. Từ đó làm rõ bản chất của từng công việc. 

Những nghiên cứu này để trả lời rõ cho các câu hỏi: 

– Ở từng công việc cụ thể, người lao động có những nhiệm vụ, trách nhiệm gì?

– Họ thực hiện những hoạt động nào, tại sao phải thực hiện và thực hiện như thế nào?

– Những máy móc, thiết bị, công cụ nào được sử dụng?

– Những mối quan hệ nào được thực hiện?

– Các điều kiện làm việc cụ thể?

Từ đó nêu ra được những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, khả năng mà người lao động cần có để thực hiện công việc.

Trong tổ chức, do chuyên môn hóa lao động mà các nghề được chia ra thành các công việc. Mỗi công việc lại được tạo thành từ nhiều nhiệm vụ cụ thể. Những nhiệm vụ được thực hiện bởi một hoặc một số người lao động gọi là vị trí việc làm. Nghề, công việc, vị trí việc làm và nhiệm vụ được hiểu như sau:

Nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ biểu thị từng hoạt động lao động riêng biệt với tính mục đích cụ thể mà mỗi người lao động phải thực hiện. Ví dụ: thu nhập thông tin từ phản hồi của khách hàng.

Vị trí (vị trí việc làm): 

Vị trí việc làm biểu thị tất cả những nhiệm vụ được thực hiện bởi cùng một người lao động. Ví dụ: nhân viên kế toán, nhân viên marketing,…

Công việc:

Công việc là tất cả những nhiệm vụ được thực hiện bởi một người lao động hoặc tất cả những nhiệm vụ giống nhau được thực hiện bởi một số người lao động.

Chẳng hạn, các nhiệm vụ bảo trì hệ thống, phát triển ứng dụng được thực hiện bởi các nhân viên kĩ thuật.

Nghề: 

Tập hợp các công việc tương tự về mặt nội dung. Những công việc này có liên quan với nhau ở mức độ nhất định với những đặc tính vốn có. Đòi hỏi người lao động có những hiểu biết đồng bộ về chuyên môn nghiệp vụ, có những kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện. 

Ví dụ: các công việc kế toán, kiểm toán và thủ quĩ đều thuộc nghề tài chính.

Ý nghĩa của Phân tích công việc

Phân tích công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhờ phân tích công việc, người quản lí xác định được kì vọng của mình đối với người lao động. Người quản lí cũng có thể làm cho người lao động của mình hiểu được các kì vọng đó. Từ đó, họ cũng hiểu được các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công việc. 

Đồng thời là điều kiện để thực hiện được các hoạt động Quản trị nhân lực được đúng đắn và có hiệu quả. Thông qua JA, người quản lí có thể đưa ra được các quyết định nhân sự như tuyển dụng, đề bạt, thù lao… hợp lý. Dựa vào các yếu tố có liên quan đến công việc chứ không phải dựa trên những tiêu chuẩn mơ hồ và mang tính chủ quan. Tham khảo thêm tại: đây

Trong xu thế chung của ngày nay là công tác quản lí nhân sự ngày càng phải tuân thủ các yêu cầu ngày càng cao của luật pháp về nhân quyền và quyền bình đẳng của người lao động, phân tích công việc ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của quản trị nhân lực trong các tổ chức.

Contact Us