Triển khai Phần mềm Đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC

digiiCAT - Phần mềm Đánh giá năng lực

digiiCAT - Phần mềm Đánh giá năng lực

Rate this post

Last updated on 19/08/2023

Phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT được thiết kế dựa trên phương pháp đánh giá năng lực theo hành vi. Qua khoảng thời gian trao đổi trực tiếp và hướng dẫn các tính năng nổi bật, OOC đã hoàn tất quá trình triển khai Phần mềm Đánh giá Năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC.

Buổi hướng dẫn trực tiếp của Phần mềm Đánh giá Năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC 

VIMC Shipping với quan điểm liên tục nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, toàn thể các cán bộ quản lý rất hào hứng và đánh giá cao quá trình triển khai phần mềm digiiCAT cũng như lợi ích mà phần mềm mang lại. Phần mềm tiện ích và lồng ghép đúng phương pháp quản lý phù hợp và doanh nghiệp mong muốn.

Các tính năng chính của phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

  • Thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí chức danh.
  • Đánh giá năng lực theo khung năng lực.
  • Theo dõi, quản lý quá trình đánh giá
  • Thiết lập báo cáo tự động (theo nhóm năng lực, năng lực, hồ sơ năng lực…) sau khi hoàn tất mỗi đợt đánh giá
digiiCAT - Phần mềm quản lý năng lực

digiiCAT – Phần mềm quản lý năng lực

Tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Fanpage.

 

Tìm hiểu thêm về Hệ sinh thái phần mềm digiiMS

 

 

 

Contact Us