chuỗi giá trị

23/08/2019
Chuỗi giá trị của Michael Porter và ứng dụng trong doanh nghiệp

Chuỗi giá trị của Michael Porter và ứng dụng trong doanh nghiệp

Chuỗi giá trị là một khái niệm trong quản lý kinh doanh được nhắc đến lần đầu tiên bởi Michael Porter, vào năm 1985 trong cuốn […]

Contact Us