0963 63 60 66

Giao diện phần mềm OOC – digiiMS

0
(0)

OOC cung cấp 4 file tài liệu giới thiệu về giao diện phần mềm digiMS nhằm giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan khi sử dụng, bao gồm:

  • Giao diện phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST
  • Giao diện phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT
  • Giao diện phần mềm Quản lý KPI digiiKPI
  • Giao diện phần mềm Quản lý giao việc digiiTASK

Link tải bên dưới:

OOC_Giao diện Phần mềm Cơ cấu Tổ chức digiiOST

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Hiệu quả digiiKPI

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Giao việc digiiTASK

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!