0963 63 60 66

số hoá quản trị doanh nghiệp

10/06/2019
Hội thảo Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt

OCD và OOC tổ chức thành công Hội thảo “Số hóa Quản trị doanh nghiệp: Xu hướng và kinh nghiệm tốt”

Hội thảo “ Số hóa Quản trị doanh nghiệp : Xu hướng và kinh nghiệm tốt” do Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công […]