0963 63 60 66

xây dựng khung năng lực

16/01/2018

Các bước triển khai khung năng lực COID

Bước 1: Xây dựng cấu trúc từ điển và danh mục năng lực Quyết định cấu trúc của từ điển tùy thuộc vào kỳ vọng của […]