Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp digiiMS. Hướng dẫn sử dụng các module như digiiHR, digiiHRI, digiiCAT, digiiKPI, digiiPortal, digiiTask.

08/03/2023
Triển khai phần mềm KPI cho công ty thời trang

Triển khai Phần mềm KPI cho Công ty Thời trang YODY

OOC ký hợp đồng và triển khai Dự án Phần mềm KPI cho Công ty Thời trang YODY. Vào sáng 08/03/2023 OOC đã có buổi Hướng […]

Contact Us