Mạng 5G

03/05/2019
Mạng 5G tại Việt nam

Mạng 5G tại Việt Nam: Trụ cột của nền kinh tế số và bài toán an toàn an ninh

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những nước đầu tiên triển khai 5G, tạo ‘đòn bẩy’ để chúng ta tiến nhanh trong kỷ […]

Contact Us