mô hình thác nước

09/10/2023
Mô hình waterfall trong quản lý dự án phần mềm

Tìm hiểu về mô hình Waterfall

Trong quá trình phát triển một phần mềm, mô hình Waterfall (mô hình thác nước) ngày càng được áp dụng rộng rãi. Tuy chưa được biết […]

Contact Us