WBS

23/09/2021
10 quy tắc xây dựng Work Breakdown Structure

WBS là gì? 10 quy tắc thiết kế Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure, hay WBS là một bước không thể thiếu trong Quản lý dự án. WBS tạo nền tảng cho dự án, giúp quản lý […]

Contact Us

//]]>