0963 63 60 66

Xây dựng OKRs

08/07/2020
OKR là gì? Tại sao UBER, GOOGLE ứng dụng OKR hiệu quả?

OKR là gì? Tại sao UBER, GOOGLE ứng dụng OKR hiệu quả?

Phương pháp OKR quản trị hiệu quả mục tiêu trong doanh nghiệp đã được minh chứng hiệu quả bởi thành công của nhiều bộ máy quản […]
05/09/2019
Cách xây dựng mục tiêu OKR trong doanh nghiệp

Cách xây dựng OKR trong doanh nghiệp

OKR là gì? Nói một cách đơn giản, OKR (Objectives and Key results) là phương pháp quản trị doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp định lượng […]