Bản mô tả công việc

12/09/2019
Bạn đã hiểu thế nào về JD?

Bạn hiểu thế nào về JD?

JDs là gì? Bản mô tả công việc hay JDs (Job Description), là tài liệu mô tả công việc cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ […]

Contact Us